REZERVOVAŤ SI VIDEO STRETNUTIE

Sme tu pre vás

Mám záujem

Zvýhodnené ceny bytov v limitovanej ponuke!

MagazínArchitektúra8 MIN

Hradné bralo nad Vydricou je bezpečné, jeho stabilizáciu zabezpečujú špičkoví odborníci.

Nová Vydrica vzniká na mieste, ktoré je jedinečné nielen svojou polohou v podhradí a blízkosťou rieky Dunaj, ale aj kvôli prítomnosti najvzácnejších historických pamiatok Bratislavy. Málokto však vie, že pod Bratislavským hradom vyrastá aj zaujímavé geotechnické dielo. Z pohľadu zapojenia špecifických odborných profesií a technologických postupov je azda najkomplexnejšou súčasťou projektu stabilizácia hradného kopca. Aj preto bola zverená špičkovým odborníkom z medzinárodného koncernu Keller Group, ktorí majú bohaté skúsenosti s podobnými projektami po celom svete.

Profesionálne zabezpečenie hradného brala je pre projekt Vydrica kľúčové. Preto jeho projekt pripravili a stavbu realizujú špičkoví odborníci z oblasti geotechniky, inžinierskej geológie a statiky zo Slovenska a Rakúska, s desiatkami rokov skúseností v daných oblastiach. Stabilizácia brala v území, ktoré sa nachádza za 1. etapou Vydrice, bola už úspešne ukončená pred 2 rokmi, v januári 2022.

„Zaistenie skalných svahov samozrejme patrí k štandardným úlohám geotechniky, ale v tomto prípade ide o výnimočné inžinierske dielo. Väčšina geotechnikov sa s takýmto veľkým zadaním často nestretne, ale my v rámci medzinárodného koncernu Keller máme potrebné skúsenosti aj moderné technológie na realizáciu takýchto projektov v špičkovej kvalite,“ hovorí o bratislavskom projekte Václav Račanský, vedúci technického oddelenia v materskej spoločnosti, ktorý sa zaoberá všetkými oblasťami geotechniky. Zároveň zabezpečuje spoluprácu s akademickou sférou pri riešení špecifických otázok, ktoré si vyžadujú  rozšírené vedecké skúmanie.

Odborníci z firmy Keller sa zhodujú, že spevnenie nad prvou etapou Vydrice prinieslo požadovanú stabilitu hradného brala, a tým aj vyššiu bezpečnosť celej lokality. Bezpečnosť svahov, pokiaľ sa žiadnym spôsobom nevyužívajú, sa bežne v podstate neposudzuje. „Tým, že sa v podhradí zmenilo využitie tohto územia a v budúcnosti tu bude žiť, alebo tráviť čas veľa ľudí, tak aj stabilita hradného brala musí spĺňať prísne požiadavky technických noriem. A to je primárnym cieľom projektu, ktorý tu realizujeme,“ vysvetľuje Václav Račanský.

Geotechnik Václav Račanský je súčasťou tímu odborníkov z firmy Keller Grundbau, ktorý pracuje na projekte stabilizácie hradného brala.

Vydrica vyrastá pod skalným masívom, ktorý sa vytvoril prirodzene prírodnými procesmi, a preto sa v ňom nachádzajú tvrdšie aj mäkšie časti, ale aj rôzne dutiny a praskliny. Na identifikovanie týchto prirodzených prasklín bola, okrem iného, použitá aj metóda endoskopie, keď sa do prieskumných sond zaviedla kamera a skalný podklad sa podrobne preskúmal a vyhodnotil geológmi z Univerzity Komenského v Bratislave.

Ukážky skalného masívu, ktorý tvorí základ hradného brala.

„Výnimočnosť tohto projektu sa ukázala hneď na začiatku, keď sa tu zrealizoval geologický prieskum nebývalého rozsahu,“ objasňuje začiatky celého procesu geotechnik Ján Dobrovolský, ktorý priebeh a výsledky projektu prezentoval aj na odbornej konferencii STATIKA STAVIEB 2022 v Piešťanoch. „Vďaka týmto prieskumom sme získali veľmi jasný obraz o skalnom podloží, čo nám následne umožnilo pripraviť veľmi presný a prepracovaný projekt stabilizácie hradného kopca, aby spĺňal najprísnejšie kritériá.“

Celkovo sa v území urobilo asi 50 monitorovacích vrtov a pomocou zvislých aj vodorovných sond boli odobraté vzorky, ktoré boli otestované tímom geológov z Univerzity Komenského v Bratislave aj z Technickej univerzity v Grazi. Na základe toho boli aj za účasti expertov Katedry geotechniky zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave konsenzuálne stanovené parametre horninového masívu, ktoré boli potrebné do výpočtov stability brala.

Pri výpočtoch bolo použitých viacero prístupov aj modelovacích metód a všetky výsledky boli niekoľkokrát auditované interne aj nezávislými špecialistami z STU pod vedením Prof. Turčeka, odborníkmi z Technickej univerzity v Grazi aj nezávislými geotechnickými projekčnými kanceláriami zo Salzburgu a Žiliny.

Do sond, ktoré boli pôvodne využívané na prieskum, sa po vyhodnotení vzoriek zaviedli monitorovacie inštrumenty (inklinometre, deformetre a extenzometre), ktoré slúžia od začiatku realizácie projektu na neustály monitoring prípadných pohybov vo vnútri svahu počas odkopávania zeminy a rôznych stavebných zásahov. Aktuálne výsledky meraní preukazujú, že zvolené technické riešenia prinášajú očakávané výsledky. Tieto meracie zariadenia zostanú zabudované v opornom múre aj po dokončení výstavby poslednej etapy Vydrice.

Ján Dobrovolský, hlavný geotechnik spoločnosti Keller špeciálne zakladanie, ukazuje zabudovaný monitorovací vrt s horizontálnym inklinometrom (zelená trubka) a extenziometrami (červené body), ktoré monitorujú zabezpečenie brala.

Základným prvkom v stabilizácii hradného brala sú trvalé lanové kotvy. Po tom, ako sa osadia do skalného masívu, musia sa pomocou hydraulického napínacieho lisu odskúšať, či majú potrebnú únosnosť, a následne sa každá kotva predpína, tzn. natiahne, na potrebnú vypočítanú kotviacu silu.

„Predstaviť si to môžete tak, že na plochu okolo každej kotvy pôsobí sila zodpovedajúca váhe piatich  lokomotív, a suma týchto pôsobiacich síl v podstate stabilizuje skalný masív,“ približuje mieru spevnenia brala Václav Račanský. Podľa jeho slov, koncern Keller Group zrealizoval po svete veľký počet podobných stavieb, ale tento projekt je z viacerých hľadísk jeden z najrozsiahlejších.

Lanové kotvy napína špeciálny hydraulický lis na silu, ktorá zodpovedá sile piatich lokomotív.

Všetky momentálne viditeľné železobetónové konštrukcie v rámci druhej a tretej etapy projektu budú vizuálne ukryté v naplánovanej predsadenej stene, ktorá bude následne architektonicky prívetivo upravená a zazelenaná, podobne ako je to už zrealizované v rámci prvej etapy.

Železobetónový nosník s osadenými lanovými kotvami.

Kvôli maximálnej bezpečnosti je celý proces stabilizácie brala priebežne monitorovaný. Slúži na to  sústava silomerov, inklinometrov, extenzometrov, inklinodeformetrov a desiatky geodetických meracích bodov, ktoré sú rozmiestnené na okolitých objektoch aj hradnom vrchu. Na odporúčanie materskej spoločnosti Keller Grundbau bola zriadená aj tzv. Rada monitoringu, v ktorej sú okrem odborníkov a projektantov aj nezávislí konzultanti a technickí zástupcovia investora a dozorujúci statici. Rada na pravidelnej báze kontroluje výsledky už zrealizovanej časti ako aj priebeh zvyšnej realizácie a všetky technologické postupy a bude tak robiť až do úplného ukončenia výstavby.

Pred tým, než sa tento južný svah začal využívať, bol vo svojom prirodzenom uložení a jeho bezpečnosť a stabilita bola v rukách prírody. Bolo potrebné zlepšiť zabezpečenie na úroveň požadovanú platnými normami, ktoré pre lokality s pobytom ľudí požadujú oveľa vyššiu mieru bezpečnosti. Vo výsledku je hradné bralo určite bezpečnejšie než bolo predtým,“ uzatvára Ján Dobrovolský.

Geotechnik Ján Dobrovolský hovorí, že stabilizáciou brala pod prvou etapu výstavby sa zvýšila jeho bezpečnosť.

Stabilizácia brala nad prvou etapu projektu bola úspešne ukončená v januári 2022 a vyššie opisované práce prebiehajú už len v posledných etapách projektu, vzdialených od realizovaných budov. Vydrica už tento rok privíta prvých majiteľov bytov a dvere otvoria aj prvé obchodné prevádzky, či už s oblasti gastronómie, alebo služieb.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie

Kontaktujte nás

Kancelárske priestory vo Vydrici

Kontaktujte nás

Obchodné priestory vo Vydrici