REZERVOVAŤ SI VIDEO STRETNUTIE

Sme tu pre vás

Mám záujem

Zvýhodnené ceny bytov v limitovanej ponuke!

MagazínOznamy6 MIN

Hradné bralo nad Vydricou je bezpečné, na jeho stabilizácii pracujú najlepší odborníci

Stabilizácia hradného brala je kľúčovým krokom v rámci prípravy projektu Vydrica, preto jej realizáciu zabezpečujú špičkoví slovenskí aj svetoví odborníci v odbore geotechniky, inžinierskej geológie a statiky. V priestore nad prvou etapou projektu bola stabilizácia brala úspešne ukončená v januári 2022 a v súčasnosti už prebiehajú práce nad druhou a treťou etapou projektu. Celý proces je priebežne prísne monitorovaný. Statika hradného kopca bola v minulosti celé desaťročia ohrozovaná aj kameňolomom, kde sa ťažil kameň pomocou odstrelov. Stabilizácia, ktorá je súčasťou výstavby projektu Vydrica, preto prinesie oproti minulosti oveľa lepšiu stabilitu hradného brala, a tým aj vyššiu bezpečnosť celej lokality.

Spoločnosť VYDRICA DEVELOPMENT v súčasnosti pokračuje vo výstavbe prvej etapy projektu Vydrica. Pred samotnou výstavbou bolo potrebné urobiť dôležitý krok – a to zaistiť stabilitu a bezpečnosť hradného brala, ktoré sa nachádza medzi prvou etapou Vydrice a bratislavským hradom.

„Profesionálne zabezpečenie hradného brala je pre náš projekt kľúčové. K jeho stabilizácii sme pristúpili s plnou vážnosťou, a preto sa na nej podieľajú špičkoví odborníci z oblasti geotechniky, inžinierskej geológie a statiky zo Slovenska a Rakúska, s desiatkami rokov skúseností v daných oblastiach. Vďaka angažovaniu tých najlepších sa podarilo zabezpečiť a zlepšiť stabilitu brala nad prvou etapou výstavby, ako aj okolitého územia a objektov,“ hovorí Zoltán Müller, predseda predstavenstva spoločnosti VYDRICA DEVELOPMENT.

Stabilizáciu hradného brala projektovali a realizujú slovenské, aj svetové špičky v odbore

Prípravu, audit, realizáciu, aj priebežný monitoring spevňovania hradného brala zabezpečujú špičkoví slovenskí, aj svetoví odborníci v odbore geotechniky, inžinierskej geológie a statiky z komerčného aj akademického prostredia. Keďže svojou komplexnosťou a rozsahom ide o významný projekt aj v európskom meradle, na spoluprácu sme si prizvali firmu Keller špeciálne zakladanie, ktorá je súčasťou Keller Group – celosvetového lídra v oblasti špeciálneho zakladania stavieb.

„Stabilizáciu hradného brala považujeme za významné technické dielo a sme radi, že môžeme zúročiť naše dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Projektové riešenie sme spracovali v spolupráci s kolegami z viedenskej materskej firmy a nechali sme si tiež spracovať dva nezávislé audity,“ hovorí Igor Filo, konateľ vo firme Keller špeciálne zakladanie.

Práce nad prvou etapou boli úspešne ukončené, aktuálne pokračujú nad druhou a treťou etapou

V priestore nad prvou etapou projektu bola stabilizácia brala úspešne ukončená už v januári tohto roku a bralo je v časti, kde prebiehajú stavebné práce na objektoch, stabilné. Pre zabezpečenie účinnej stabilizácie hradného kopca boli osadené trvalé horninové kotvy a zemné klince v kombinácii so železobetónovými kotevnými nosníkmi a hlavicami a s vystuženým striekaným betónom. Toto riešenie bolo úspešne zrealizované, čím bola zabezpečená stabilita hradného kopca nad prvou etapu výstavby, vrátene objektov a terénu v blízkom okolí. V súčasnosti už prebiehajú práce nad druhou a treťou etapou projektu.

Hradné bralo bude bezpečné počas celej výstavby aj po dokončení celého projektu

Kvôli maximálnej bezpečnosti je celý proces priebežne monitorovaný, za účelom čoho bola po celom území umiestnená sústava silomerov, inklinometrov, extenzometrov, inklinodeformetrov a desiatky geodetických meracích bodov. Zároveň bola inštalovaná totálna stanica s permanentným monitoringom referenčných bodov, ktoré sú umiestnené na okolitých objektoch aj hradnom vrchu. Údaje z meraní sa denne vyhodnocujú.

„Monitorovací systém na projekte Vydrica bol navrhnutý tak, aby zachytil aj minimálne deformácie skalného masívu v okolí stavebnej jamy. Pozostáva z klasických spôsobov merania deformácií, ako sú inklinometrické a extenzometrické merania vo vrtoch a geodetické merania. Zároveň je monitorovací systém doplnený o merania 3D pohybov geodetických bodov pomocou dvoch automatizovaných robotických totálnych staníc. Taktiež sú vo svahu osadené dynamometre, ktoré zasielajú dáta na server pomocou mobilnej siete viackrát za deň. Cieľom monitorovacieho systému je prípadné deformácie včas zachytiť, aby mohol zodpovedný projektant zabezpečenia stavebnej jamy adekvátne reagovať v záujme bezpečnosti stavby, ale aj okolitých objektov,“ hovorí doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD, konateľ firmy ROCK engineering a docent na Katedre inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý koordinuje tieto merania a vyhodnocuje získané údaje.

Na odporúčanie spolupracujúcej materskej spoločnosti Keller Grundbau bola zriadená aj tzv. Rada monitoringu, v ktorej sú okrem odborníkov a projektantov aj nezávislí konzultanti a technickí zástupcovia investora a dozorujúci statici, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou náročných statických konštrukcií obdobného charakteru. Rada monitoringu na pravidelnej báze až do ukončenia celého diela kontroluje priebeh realizácie a všetky technologické postupy.

Bezpečnosť a stabilita okolitých budov je zaistená

Ešte pred začiatkom stavebných prác prebehla dôkladná pasportizácia stavu okolia. Počas realizácie kontinuálne prebieha pravidelný monitoring sledovania porúch, ktoré by mohli byť spôsobené samotnou stavebnou činnosťou.

Čo sa týka medializovaných informácií ohľadne objektov patriacich pod NR SR, od začiatku výstavby sme zaevidovali iba drobné vady estetického charakteru – ide napríklad o praskliny omietky alebo sadrokartónových konštrukcií prípadne praskliny dlažby vo vstupných priestoroch ubytovacieho zariadenia, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť ani užívateľnosť týchto priestorov. Aj keď priama súvislosť so stavebnou činnosťou projektu Vydrica preukázaná nebola, s predstaviteľmi Správy budov NR SR sme v pravidelnom kontakte a vo vzájomnej koordinácii sú tieto estetické vady (ktoré sa nedajú pri stavebnej činnosti tohto typu vylúčiť) priebežne odstraňované. Naviac, spevňovanie hradného brala nad prvou etapou Vydrice, ktorá je lokalizovaná pod objektami NR SR, bolo úspešne ukončené už v januári 2022, takže odvtedy tam neprebiehajú práce, ktoré by mohli mať vplyv na hradné bralo.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie

Kontaktujte nás

Kancelárske priestory vo Vydrici

Kontaktujte nás

Obchodné priestory vo Vydrici