REZERVOVAŤ SI VIDEO STRETNUTIE

Sme tu pre vás

Mám záujem

Zvýhodnené ceny bytov v limitovanej ponuke!

MagazínVydrica8 MIN

Budúca podoba Vodnej veže vzíde z návrhu slovenského štúdia Superatelier

Víťazný návrh podľa poroty najlepšie prepája vzácnu pamiatku s jej bezprostredným okolím aj s plánovanou novou zástavbou projektu Vydrica. Vyhlásenie architektonickej súťaže bolo požiadavkou magistrátu zakotvenou v Memorande o spolupráci s developerom. Magistrát je zároveň vlastníkom samotnej historickej pamiatky a pozemkov.

 

Architektonická súťaž na budúcu podobu areálu jednej z najstarších historických pamiatok v majetku magistrátu a kľúčového dokladu histórie mesta Bratislavy – Vodnej veže, pozná svojho víťaza. Po posúdení kvalitných prezentácií od 7 slovenských a českých ateliérov, odborná porota označila za najlepší návrh od slovenského štúdia Superatelier. Podľa vyjadrenia porotcov, ktorí sa na víťazovi zhodli jednomyseľne, víťazný návrh najlepšie prepája objekty historickej pamiatky s jej bezprostredným okolím, ale aj s projektovanou ďalšou zástavbou nového podhradia. Porota ocenila aj potenciál návrhu vyvolať u budúcich návštevníkov a užívateľov pozitívne emócie a chuť objavovať. Všetky návrhy na budúcu podobu Vodnej veže vrátane toho víťazného si verejnosť bude môcť pozrieť na výstave, ktorá bude prebiehať na Rudnayovom námestí od 23. mája do 19. júna 2022, alebo na podstránke venovanej Vodnej veži.

Hlavným elementom víťazného návrhu od štúdia Superatelier je kruh, ktorý prepája pamiatku s verejnými priestormi v okolí. Kruhové vymedzenie s lávkou umožňuje vnímanie areálu z viacerých uhlov pohľadu. Z hľadiska prezentácie archeologického areálu je pozitívom návrhu otvorenosť voči okolitému prostrediu, prirodzené smerovanie pohybu aj v zásade neutrálny architektonický výraz pavilónu. Pri samotnom objekte Vodnej veže autori zvolili riešenie v podobe zváraných oceľových sietí, ktoré náznakovo dotvárajú objem a tvar pôvodného historického objektu. Podobné riešenia sa bežne využívajú pri prezentáciách pamiatok v zahraničí, keďže približujú historické objekty spôsobom atraktívnym pre dnešného návštevníka.

„Navrhované riešenie predstavuje symbolický odkaz ako žiť a koexistovať s pamiatkou, ale zároveň si celý priestor zachováva ľudskú mierku. Pamiatka tu predstavuje ústrednú kvalitu, ku ktorej sa celý priestor vzťahuje. Obkolesenie dominantným prvkom vytvára množstvo zákutí, ktoré spolu s kvalitne zvládnutými trasami, priechodmi a lávkami prirodzene lákajú človeka preskúmať celý priestor,“ hovorí k celkovému konceptu predseda poroty, architekt a člen Českej komory architektov doc. Ing. arch. Jiří Buček.

Reálny zážitok pre budúcich návštevníkov z víťazného riešenia pamiatky Vodnej veže aj okolitého verejného priestoru od Superatelieru ilustruje 3D virtuálna prehliadka, ktorú si môžete pozrieť tu:

Pri samotnom objekte Vodnej veže autori zvolili riešenie v podobe zváraných oceľových sietí, ktoré náznakovo dotvárajú objem a tvar pôvodného historického objektu. Podobné riešenia sa využívajú pri prezentáciách pamiatok v zahraničí, keďže približujú historické objekty spôsobom atraktívnym pre dnešného návštevníka.

Areál Vodnej veže sa stane ústredným bodom v celom území

Cieľom súťaže bolo zmysluplné začlenenie areálu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža do novej mestskej štruktúry a vytvorenie atraktívneho miesta so spoločensko-kultúrnou funkciou, ktorého súčasťou bude sprístupnené archeologické nálezisko.

„Areál a okolie Vodnej veže boli ešte donedávna skôr solitér uprostred nie veľmi udržiavaného okolia, čo dlhodobo degradovalo jej historický význam. Novou výstavbou má Vodná veža jedinečnú šancu sa opätovne začleniť do urbanistického kontextu a dostať na miesto, ktoré jej právom prináleží. Jeho centrálna poloha uprostred novej urbanizácie ho predurčuje na významovo ústredný bod v celom území. Zároveň bude veľkou výzvou pre architektov, aby jej prepojením s novovznikajúcou sieťou uličných a verejných priestorov nevytvorili fyzickú a mentálnu bariéru v novodobom urbanizme, ale pomocou novodobých prostriedkov vytvorili historickú a urbanistickú záplatu, ktorá prepojí históriu s budúcnosťou a prírodnú krajinu s urbanizovaným prostredím,“ vysvetľuje výzvy spojené s revitalizáciou pamiatky člen a zároveň riaditeľ Sekcie verejných priestorov MIB Roman Žitňanský.

Dôležitosť revitalizácie areálu Vodnej veže aj potrebu vzniku kvalitného kultúrno-spoločenského priestoru vníma aj starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová: „Ako centrálna mestská časť, na území ktorej sa projekt realizuje, veľmi oceňujeme, že v rámci hodnotenia prihlásených návrhov zaznel aj hlas Starého Mesta. Je to dôležité preto, lebo ide o prepojenie historickej pamiatky s novou výstavbou, čo je vždy veľmi citlivá vec. Ak má takéto spojenie priniesť nové hodnoty, je nevyhnutné, aby sa na tému nazeralo z viacerých odborných hľadísk. Staré Mesto sa preto zúčastnilo hodnotenia prezentovaných návrhov s veľkou dávkou zodpovednosti voči riešenej lokalite. Môžem konštatovať, že predložené návrhy boli na vysokej úrovni a prinášali zaujímavé nápady; za Staré Mesto sa hodnotenia zúčastnila vedúca referátu územného plánu a rozvoja Martina Majorošová, ktorá zároveň pôsobí aj ako pedagóg na Stavebnej fakulte STU.“

Podľa členky poroty za MČ Bratislava-Staré Mesto, Martiny Majorošovej, ktorá je vedúcou referátu územného plánu a rozvoja a zároveň pôsobí aj ako pedagogička na Stavebnej fakulte STU, súťaž priniesla viaceré zaujímavé pohľady na budúci vzhľad areálu. „Súťaže sa zúčastnili renomované ateliéry, ktoré prezentovali rôznorodé pohľady na riešenie predmetného územia, čo v konečnom dôsledku prinieslo veľmi pestrú prezentáciu finálnych návrhov. V každom riešení sa dali nájsť zaujímavé nápady, ktoré by určite spríjemnili a zatraktívnili priestor Vodnej veže a  jej okolia. Víťazný návrh ponúkol do detailov premyslené riešenie, ktoré dokonale spája plánovanú novú výstavbu s existujúcou historickou pamiatkou.“

V roli experta poroty pôsobil v súťaži aj riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave Ivo Štassel. Podľa jeho slov, prezentácia archeologického náleziska Vodná veža bola pripravená v 80. rokoch minulého storočia podľa vtedy platných metodických kritérií. „Koncept uzavretej lokality, určenej iba na edukačné účely, sa však ukázal ako málo životaschopný. Preto bolo potrebné v súčasnosti predstaviť nový koncept prezentácie pamiatky s použitím moderných technológií, založený na princípe otvorenosti voči širokému okoliu.“

O priebehu súťaže na budúcu podobu Vodnej veže

Národná kultúrna pamiatka Vodná veža, ktorá sa nachádza na magistrátnom pozemku a je aj jeho majetkom, je jednou z najstarších historických pamiatok Bratislavy – jej najstaršie časti sa datujú do 2.-11. storočia nášho letopočtu. Hlavnou ideou revitalizácie je vznik verejného priestoru, ktorý bude dejiskom kultúrnych podujatí, s čím sa spája predpokladaný vznik nového pavilónu s funkciou kultúrneho a spoločenského centra.

Zadanie a podmienky súťaže boli konzultované s Metropolitným inštitútom Bratislavy, Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave a tiež v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom a mestskou časťou Staré Mesto.

Spoločnosť VYDRICA DEVELOPMENT, ktorá stojí za budúcim projektom Vydrica, deklarovala svoj záujem o zachovanie a revitalizáciu historických objektov v území podpísaním Memoranda o spolupráci s Hlavným mestom Bratislava v októbri 2020.

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie

Kontaktujte nás

Kancelárske priestory vo Vydrici

Kontaktujte nás

Obchodné priestory vo Vydrici